Logo Buus A/S
Bæredygtighed
Kloakservice & Klimatilpasning

Klimatilpasning & Regnvandshåndtering

Øget nedbørsmængder kræver gode løsninger

Hos Buus A/S er vi specialiserede i lokal afledning af regnvand (LAR), og vi gør en stor indsats for at etablere klimatilpassede løsninger hos vores kunder. For at komme helt rigtigt fra start kan du hos os få et klimatjek af din ejendom. Her får du besøg af vores autoriserede kloakmester, der nøje vil gennemgå ejendommen og komme med forslag til tiltag, der kan sikre din bolig imod fremtidige nedbørsmængder, skybrud og oversvømmelser i relation til afvanding og kloakering.

Klimaændringer og øgede nedbørsmængder gør det nødvendigt at håndtere regnvand og anden nedbør på stedet og på den måde minimere overbelastning af de offentlige afløbssystemer effektivt. Her er LAR løsninger særdeles effektive og har ofte positive afledte fordele som eksempelvis fremme af biodiversitet og beskyttelse af vandmiljøet, da veludførte LAR-løsninger kan forhindre overløb og spredning af kloakvand til det omgivende miljø.

Kontakt os og få et klimatjek!

LAR helt konkret

Ved lokal afledning af regnvand (LAR) forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra udearealer. Den mængde nedbør, der falder på din grund, skal så vidt muligt bevares på matriklen og ikke ledes til det offentlige kloaksystem.

Grundet de kraftige regnbyger vi oplever i dag, bliver kloakker og vandløb hyppigere overbelastet med ødelæggende oversvømmelser til følge. LAR-metoder imiterer vandets kredsløb i naturen ved at forsinke vandstrømmen og aflede vandet til beplantning, fordampning eller nedsivning. Vand opsamlet i en regnvandstank kan eksempelvis bruges i haven og til tøjvask, toiletskyl og bilvask. Det sparer på drikkevandet.

Lokal afledning af regnvand kan være et billigere alternativ i forbindelse med separatkloakering, hvorfor vi oplever en stigende interesse for effektive LAR-metoder hos både kommuner og private boligejere.

Typiske LAR-metoder:

  • Afledning til faskine
  • Afledning og nedsivning til regnbed
  • Afledning og nedsivning i plæneareal
  • Afledning og nedsivning til regnvandsbassin
  • Afledning til regnvandstank
  • Tilbageholdelse og fordampning af vand via grønne tage (ekstensive og intensive)

Hvad er en faskine?

En faskine er et hulrum i jorden, som opsamler overskydende regnvand og langsomt lader det sive ned i undergrunden, hvor det bliver til grundvand. På den måde belaster regnvandet hverken afløbet eller oversvømmer din have. En regnvandsfaskine anlægges eksempelvis med sten, og skal gerne dimensioneres i størrelser, der kan rumme store vandmængder fra skybrud.

Faskiner til lokal håndtering af regnvand kan anvendes ved både parcelhuse, etageejendomme og erhvervsbygninger. Enten som selvstændig forsinkelsesmetode eller i kombination med andre effektive LAR-løsninger.

Hvad er et regnvandsbed?

Et regnbed er et bed med beplantning, hvor regnvand fra tage og hårde overflader kortvarigt opsamles og langsomt nedsiver i jorden. Regnbed til lokal afledning kan derfor være med til at mindske mængden af regnvand i kloaksystemet og reducere risikoen for oversvømmelser.

Et regnbed hjælper dig således af med overskydende regnvand på en bæredygtig måde, samtidig med at det er en smuk og indbydende tilføjelse i haven.

Hvad er et regnvandsbassin?

Et regnvandsbassin er et bassin, der opsamler regnvand og hjælper med at aflaste kloakkerne, ikke mindst i forbindelse med skybrud.

Bassinet fungerer samtidig som habitat for vandlevende dyr- og plantearter. Det er godt for biodiversiteten og samtidig smukt at kigge på.

Et optimalt regnvandsbassin er 1-2 meter dybt, er forsynet med et sandfilter samt stor bredde mellem indløb og udløb, så regnvandet befinder sig længst mulig tid i bassinet og samtidig renses for miljøskadelige mikropartikler så vidt muligt. Vandet kan herefter langsomt sive ud til det omgivende miljø eksempelvis åer.

Hvad er en regnvandstank?

En regnvandstank er en måde at opsamle regnvand lokalt og er både en god hjælp til klimatilpasning i en tid med øget nedbørsmængder, samtidig med at regnvandstanken hjælper med at spare på drikkevandet. Det opsamlede vand kan nemlig bruges til alt fra havevanding, bilvask, toiletskyl og tøjvask, og systemet kan variere fra en lille 2.500 liters tank i den private bolig til havevanding til store regnvandsanlæg ved eksempelvis kontor- og industribygninger.

Hvad er et grønt tag?

Grønne tage deles op i to kategorier. Det intensive grønne tag – eller taghaven som det populær hedder, og det ekstensive – som typisk er et tag med sedumbeplatning.

Grønne tage kan tilbageholde mellem 50 – 80 % af den årlige nedbør og fungerer ved, at tagets beplantning optager store dele af regnvandet, hvor det fordamper og optages af planterne. Det aflaster kloaksystemerne betydeligt. Grønne tage kan desuden bidrage til at fremme biodiversitet i form af f.eks. flere insekter og fugle. Læs mere om grønne tage her.

Hvilken LAR-metode eller kombinationsløsninger, der fungerer bedst på din grund, er afhængig af jordens nedsivningspotentiale, lokale forhold samt dine ønsker og behov for klimasikring.

Lad os hjælpe dig med din næste opgave

Vi løser alle typer opgaver indenfor haver, uderum, anlæg, kloak og rådgivning. For at give dig den bedste og hurtigste service, beder vi dig bruge formularen nedenfor, hvis du ønsker vores vurdering af eller prisoverslag på en opgave.

Kontakt

"*" indikerer påkrævede felter

Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 100 MB.