Regnvands-
håndtering

Klimaændringer og øgede nedbørsmængder nødvendiggør effektiv håndtering af regnvand dér, hvor det falder for at minimere overbelastning af de offentlige afløbssystemer. Mulighederne for lokal afledning af regnvand er mange. En faskine eller et regnbed kan forsinke vandstrømmen og aflede regnvandet til beplantning, fordampning eller nedsivning. Et fladt grønt tag, der er korrekt udført, kan tilbageholde helt op til 80% af regnvandet, hvilket aflaster kloaksystemerne betydeligt. Hvis der falder store mængder regnvand på din grund, er der naturligvis også mulighed for at kombinere flere forskellige LAR-løsninger.

HVAD ER LAR?

Ved lokal afledning af regnvand (LAR) forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra din have. Den mængde regnvand der falder på din grund, skal så vidt muligt bevares på matriklen og ikke ledes til det offentlige kloaksystem.

Grundet de kraftige regnbyger vi oplever i dag, bliver kloakrør og vandløb hyppigere overbelastet med ødelæggende oversvømmelser til følge. LAR-metoder imiterer vandets kredsløb i naturen, så regnvandet afledes langsommere end i kloaksystemet. Med vandafledning til beplantning, fordampning eller nedsivning kan du undgå at regnvandet ender i kloaksystemet eller som minimum tilbageholdes lokalt til der igen er plads i kloakken.

A9Xg3OTQoV4

METODER TIL AFLEDNING AF DIT REGNVAND

Der findes en række forskellige metoder til at aflede dit regnvand lokalt. De typiske LAR-metoder er:

  • Afledning til faskine
  • Afledning til regnbed

 

HVAD ER ET REGNBED?

Et regnbed er et bed med beplantning, hvor regnvand fra tage og hårde overflader kortvarigt opsamles og langsomt nedsiver i jorden. Regnbed til lokal afledning kan derfor være med til at mindske mængden af regnvand i kloaksystemet og reducere risikoen for oversvømmelser.

Et regnbed hjælper dig således af med overskydende regnvand på en bæredygtig måde, samtidig med at det er en smuk og indbydende tilføjelse i haven. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at anlægge et regnbed? Så er du mere end velkommen til at kontakte vores autoriserede kloakmester, Morten Gjedsted.

 

HVAD ER EN FASKINE? 

En faskine er et hulrum i jorden, som opsamler overskydende regnvand og langsomt lader det sive ned i undergrunden, hvor det bliver til grundvand. På den måde belaster regnvandet hverken afløbet eller oversvømmer din have. En regnvandsfaskine anlægges typisk med sten eller plastkassetter, og skal gerne dimensioneres i størrelser, der kan rumme store vandmængder fra skybrud.

Faskiner til lokal håndtering af regnvand kan anvendes ved både parcelhuse, etageejendomme og erhvervsbygninger. Enten som selvstændig forsinkelsesmetode eller i kombination med andre effektive LAR-løsninger. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at anlægge en faskine? Så kontakt gerne vores autoriserede kloakmester, Morten Gjedsted for et uforpligtende tilbud.  

BÆREDYGTIG HÅNDTERING AF REGNVAND 

LAR er en mere bæredygtig håndtering af regnvand sammenlignet med traditionel udvidelse af kloakafløb. Lokal afledning af regnvand er desuden et billigere alternativ til eksempelvis separatkloakering, hvorfor vi oplever en stigende interesse for effektive LAR-metoder hos både kommuner og private boligejere.  

En bæredygtig og miljøvenlig LAR-metode, som også beriger flora og fauna, er grønne tage. Hos Buus A/S er vi specialister i anlæg af grønne tage, og løsningen virker ved at tagets beplantning optager størstedelen af regnvandet, og der sker en fordampning af den tilbageholdte regnvandsstrøm.

Endvidere kan et grønt tag kombineres med andre effektive LAR-metoder som regnbede og overfladenedsivning til faskiner. Ved sådanne kombinationer er det muligt at anvende og tilbageholde regnvand fra selv større ejendomme.

Hvilken LAR-metode eller kombinationsløsninger, der fungerer bedst på din grund er afhængig af jordens nedsivningspotentiale, lokale forhold samt dine ønsker og behov for klimasikring. Hos Buus A/S tilbyder vi et gratis klimatjek af din bolig. Her vil vores autoriserede kloakmester, Morten Gjedsted, give en professionel vurdering af, hvilke LAR-løsninger, der vil passe bedst til din grund.

Få et gratis klimatjek

TILBAGEBETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG 

Inden du går i gang med et LAR-projekt på din ejendom, er det vigtigt, at du sender en ansøgning til din kommune om at få tilladelse til at håndtere dit regnvand selv. Hvis der gives tilladelse til lokal afledning af regnvand på egen grund, fraskriver du dig retten til at lede vandet til kloaksystemet, og dermed kan du få dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt.

Uanset om afledningsmetoden er nedsivning af regnvand på matriklen eller udledning til vandløb samt dræn, skal du ved etablering af en LAR-løsning have de nødvendige tilladelser jf. miljøbeskyttelsesloven og byggeloven. Det er ligeledes grundejerens eget ansvar at sikre sig, at regnvandsanlægget passer med eventuelle lokalplaner og andre servitutter.

TILSKUD TIL LAR-LØSNINGER 

Ved at klimasikre din ejendom eller bebyggelse, kan du undgå bekostelige vandskader som følge af voldsomme skybrud. Med det permanente håndværkerfradrag for 2018 kan grundejere få økonomisk tilskud til udvalgte klimatilpasninger og grønne håndværkerydelser. Blandt de udvalgte klimaforbedringer er tilskud til LAR-løsninger og visse afløbsinstallationer - hvad enten det gælder etablering, renovering eller istandsættelse.  

Buus A/S tilbyder etablering og forbedring af anlæg til lokal regnvandshåndtering. Vi har mange års erfaring med anlæg af bæredygtige regnvandsfaskiner og nedsivningsanlæg, hvorfor du altid er garanteret et professionelt stykke arbejde udført med ordentlighed og stor samarbejdsvillighed.

Kontakt vores grønne kloakmester, Morten Gjedsted, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for tilskud til kloakservice eller regnvandshåndtering.Få mere information